Algemene Voorwaarden

  • Lidl behoudt zich het recht voor materiaal en/of reacties die door gebruikers op de website worden geplaatst zonder nadere aankondiging te verwijderen of aan te passen.
  • Lidl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in de informatie en/of de reacties op de website. Lidl is evenmin aansprakelijk voor (mogelijke) schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op informatie die via de website en de aan de website gelinkte pagina’s aan de gebruiker wordt verschaft.
  • Lidl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan gebruikers van de website die is ontstaan ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie met de gebruiker. Lidl is evenmin aansprakelijk voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook als gevolg van communicatie met de website. Het elektronisch verkeer tussen de website en de bezoeker geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
  • Lidl behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website, dit naar wens en keuze van Lidl.
  • Het intellectuele eigendom op door gebruiker ingezonden recepten, ideeën, ontwerpen etc. wordt met de inzending door gebruiker eigendom van Lidl. Lidl heeft haar uiterste best gedaan alle rechthebbenden met betrekking tot het geplaatste materiaal op deze website te bereiken. Lidl is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendomsrechten die door gebruikers van de website zijn begaan.